Schule und Bildung


Kujt i drejtohemi

•institucionet për fëmijë

• Institucionet Arsimore
• Universiteti
• Qëndrat e shërbimit Institucionet Arsimore
• Trajnimi Publik
Cilat janë avantazhet

Avantazhet e certifikimit janë këto:

trajnimi dhe ndarja e kulturës, metodologjitë dhe instrumentat e cilësise me stafin e shkollës .promovimin e përsosmërisë në shkollat që kanë filluar të operojnë me cilësi stimulimin për risi dhe për përmirësim të vazhdueshëm në cilësinë e trajnimit dhe të mësuarit zbatimin e modeleve dhe mjetet për vlerësimin e efektivitetit dhe efikasitetit të shërbimeve thjeshtimi për organizatat e trajnimit dhe institucionet arsimore të proceseve të akreditimit sigurimin e njohjes ndërkombëtare si një organizatë të aftë për të siguruar cilësinë e shërbimeve të saj me kalimin e kohës
Cilat certifikime

Sistemi i Menaxhimit per Cilesinë (ISO 9000)
Sistemi i Menaxhimit të Ambjentit (ISO 14001)
Convalida EMAS
Sistemi i Menaxhimit për Sigurinë dhe Shëndetin në vëndet e punës (OHSAS 18001) & ISO 45001
Certifikimi i shërbimevespecifike
Përgjegjësia sociale SA8000
Kujdesi për fëmijët UNI 11034
Certifikimi i personelit

Template Design:Dima Group